Ffoniwch ni ar: 0800 169 5290

Buttington CAY

Bydd CAY Chwarel Buttington yn defnyddio triniaeth thermol i gynhyrchu hyd at 9MW o drydan adnewyddadwy a  carbon isel diogel a dibynadwy ar ffurf trydan a gwres, digon i ateb y galw ar gyfer tua 8,000 o gartrefi. Caiff trydan ei allforio i’r grid cenedlaethol i helpu roi mwy o sicrwydd am gyflenwadau, tra caiff gwres ei gyflenwi i fusnesau lleol neu ddatblygiadau newydd (yn cynnwys cartrefi).

Gwybodaeth bellach
Next Section

Ein Cynnig

Bydd CAY Chwarel Buttington yn defnyddio triniaeth thermol i gynhyrchu hyd at 9MW o drydan adnewyddadwy a  carbon isel diogel a dibynadwy ar ffurf trydan a gwres, digon i ateb y galw ar gyfer tua 8,000 o gartrefi. Caiff trydan ei allforio i’r grid cenedlaethol i helpu roi mwy o sicrwydd am gyflenwadau, tra caiff gwres ei gyflenwi i fusnesau lleol neu ddatblygiadau newydd (yn cynnwys cartrefi).

Caiff yr CAY ei gynllunio i gyflenwi pŵer (trydan) a hefyd ynni gwres i barc busnes eco sy'n rhan o'r cynlluniau ehangach gan berchnogion y chwarel i greu parc busnes cynaliadwy. Gallai ynni hefyd gael ei gyflenwi i ddatblygiadau presennol yn yr ardal os dynodir defnyddwyr addas.

Bydd yr CAY yn helpu faint o wastraff a anfonir i domen lanw, gan ostwng allyriadau carbon yn gysylltiedig yn gyntaf gyda nwyon tomen lanw ac yn ail gyda chynhyrchu trydan drwy ddulliau mwy traddodiadol megis tanwydd ffosil.

Bydd y datblygiad hwn yn defnyddio gwastraff na ellir ei ailgylchu (gweddilliol) fel tanwydd, gan helpu i leihau swm y gwastraff sy’n cael ei anfon i dirlenwi ac felly leihau allyriadau carbon.

Byddai'r tanwydd yn cynnwys gwastraff gweddilliol y mae deunydd y medrir ei ailgylchu eisoes wedi ei dynnu ohono ar gyfer prosesu mewn ffrydiau eraill. Byddai llawer o'r gwastraff yn deillio o Bowys ac ardaloedd cyfagos gan nad oes unrhyw gyfleusterau adfer ynni tebyg eraill yn lleol.

Buttington CAY

Sut mae'n gweithio

1. Cyfenwi a Storio Gwastraff

2. Hylosgi a Bwyler

3. Trin Nwy Ffliw

4. Adfer Ynni

5. Trafod a Thrin Gweddillion

6. Trosglwyddo Ynni

Diagram

A. Bydd yr CAY arfaethedig yn prosesu tua 100,000 tunnell y flwyddyn o wastraff gweddilliol (na ellir ei ailgylchu) yn tarddu 
o Bowys a’r ardaloedd cyfagos.

B. Mae gwastraff yn cael ei brosesu mewn amgylchedd caeedig gydag echdynnu aer, triniaeth ac ynysu sŵn i leihau sŵn 
ac allyriadau i lefelau derbyniol.

C. Bydd yr CAY yn cynhyrchu stem a fydd yn cael ei ddefnyddio i gynhyrchu tua 9 MW o drydan, digon i bweru tua 8,000 o gartrefi, gan gyfrannu at darged ynni’r DU o gynhyrchu o leiaf 15% o ffynonellau adnewyddadwy.